PRETHODNI DOGAĐAJI

Odoo • Image and Text

U saradnji sa vrhunskim predavačima i demonstratorima iz ove oblasti, organizujemo webinar na kojem ćete se moći upoznati sa:

- svim pravnim i tehničkim aspektima obaveze podnošenja PDV I PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde

- novim-dopunjenim Tehničkim uputstvom za dostavljanje E-KUF-a i E-KIF-a, kojim su uvedeni novi tipovi dokumenata i to 06, 07, 08 i 09:

- praktičnom demonstracijom podnošenja PDV prijave i njenog potpisivanja kvalifikovanom elektronskom potvrdom uživo na primjeru

- kako se registrovati kod UIO za nove elektronske usluge (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese);

- kako nabaviti kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese, kako platiti potvrdu i sl.)

- šta ako imamo kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane nekog drugog ovlaštenog tijela (koje nije UIO);

- potpuna prezentacija novog Korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde („Službeni glasnik BiH“ broj: 40/23 od 05.06.2023. godine);

- Novim Pravilnikom o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj:62/23 od 8.9.2023. godine, a stupio nasnagu 16.9.2023. godine, a prema kojem se doniranje hrane od strane poreskog obveznika smatra porezno priznatim rashodom uz zadržavanje prava na odbitak ulaznog PDV-a

- Kada možemo očekivati novi Zakon o PDV-u

- Rezultatima najavljene kontrolne aktivnosti koja se odnosi na povrat PDV-a

Odoo • Image and Text

U saradnji sa vrhunskim predavačima i demonstratorima iz ove oblasti, organizujemo webinar na kojem ćete se moći upoznati sa:

- svim pravnim i tehničkim aspektima obaveze podnošenja PDV I PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potrvde, koja stupa na snagu od poreskog perioda jun 2023;

- praktičnom demonstracijom podnošenja PDV prijave i njenog potpisivanja kvalifikovanom elektronskom potvrdom uživo na primjeru

- kako se registrovati kod UIO za nove elektronske usluge (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese);

- kako nabaviti kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese, kako platiti potvrdu i sl.)

- šta ako imamo kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane nekog drugog ovlaštenog tijela (koje nije UIO);

- potpuna prezentacija novog Korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde („Službeni glasnik BiH“ broj: 40/23 od 05.06.2023. godine);

- šta nam donosi Prijedlog izmjene Zakona o PDV-u (produženje roka za podnošenje/plaćanje PDV prijave i povećanje praga za obaveznu PDV registraciju) 

- kakvi su efekti usvojenog Zakona o dopuni Zakona o PDV-u koji je objavlje u Službenom glasniku BiH broj: 46/23 od 30.6.2023. godine čiji se početak primjene očekuje u septembru mjesecu 2023. godine

- Šta moraju znati izvoznici robe za koju traže dokaz o porijeklu

Odoo • Image and Text

 Naši predavači će na webinaru obraditi trenutno najaktuelnije teme iz oblasti praktične primjene zakona o PDV-u i pratećih zakona i podzakonskih akata:

1. UVOĐENJE INSTITUTA KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE U POTPISIVANJA PORESKIH PRIJAVA (predavač Milica Vidović)

- svim pravnim i tehničkim aspektima obaveze podnošenja PDV I PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde, koja stupa na snagu od poreskog perioda jun 2023;

- kako se registrovati kod UIO za nove elektronske usluge (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese);

- kako nabaviti kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO

- potpuna prezentacija novog Korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde („Službeni glasnik BiH“ broj: 40/23 od 05.06.2023. godine);

- prezentacija novog Uputstva za podnošenje prijave za porez na dodatu vrijednost upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde koje je trenutno na javnim web konsultacija (u završnoj fazi donošenja);

2. DEMONSTRACIJA PODNOŠENJA DIGITALNO POTPISANE PORESKE PRIJAVE (predavač Maja Robović)

- Princip generisanja XML fajla poreske prijave putem ePortala za poreske obveznike

- Digitalno potpisivanje generisanog XML fajla uz pomoć javno dostupne desktop aplikacije

- Podnošenje digitalno potpisanog XML fajla

3. OSLOBAĐANJE OD PDV-A NA DONIRANU HRANU (predavač Muharem Mašinović)

-upoznajte se sa upravo usvojenim Zakonom o dopunama Zakona o PDV-u kojim je propisano da hrana koja se donira za potrebe javnih kuhinja, prije isteka njenog roka bude oslobođena od obračuna PDV-a (ko može donirati hranu, koja vrsta hrane se može donirati i pod kojim uslovima, kome se hrana može donirati i sl.);

-kad ovaj zakon stupa na snagu, a kad se primjenjuje;

- da li je UIO pripremila novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u kojim će se detaljnije propisati prethodno spomenuta dopuna Zakona o PDV-u i na koji način;

- koje će to obrasce donatori dostavljati UIO i na koji način;

4. PORESKE AKTUELNOSTI (predavač Muharem Mašinović)

- Da li će UIO uskoro mijenjati tipove dokumenata (01-05) koji se popunjavaju u eKUF-u i eKIF-u i na koji način (šta poreski obveznici da očekuju kada je u pitanju popunjavanje KUF-a i KIF-a);

- da li UIO priprema nove kontrolne aktivnosti u kontekstu često spominjanih Strategija za unapređenje poštovanja poreskih propisa i šta poreski obveznici mogu da očekuju tokom ovog ljeta

Odoo • Image and Text

 

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV-a I CARINE U BiH

Budite u potpunosti spremni za pravilnu primjenu prelaznih pravila o porijeklu zasnovanih na odredbama regionalne konvencije. U Službenom glasniku BiH u dijelu međunarodnih ugovora pod brojem 9/22 od 26. 12. 2022. godine objavljena je Odluka zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini kojom se mijenja Aneks 4 (CEFTA 2006), protokol o definiciji pojma “proizvodi sa porijeklom” i metodama administrativne saradnje. Primjena navedene Odluke počela je 1. 2. 2023. godine.

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a je uvijek aktuelno pitanje, zbog čega će naši predavači kroz više različitih primjera objasniti zakonske uslove i dokazna sredstva za korištenje prava na odbitak ulaznog PDV-a u različitim poreskim situacijama. Predavanje o pravu na odbitak ulaznog PDV-a biće zasnovano na zvaničnim mišljenjima UINO kao i sudskoj praksi. Osim toga, jednaka pažnja posvetiće se uslovima za oslobađanje od obračuna izlaznog PDV-a kroz različite primjere.

UIO je izmijenila Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u kojim je produžen rok za podnošenje PDV prijave velikim obveznicima indirektnih poreza, uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od juna 2023. godine, te će na webinaru biti govora i o ovoj temi. U istom trenutku izmijenjen je i Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za čiju naplatu je nadležna UIO zbog početka primjene novog Zakona o akcizama u BiH, izmjene transakcijskih računa UIO i sl. te će naši predavači obraditi temu koja se odnosi na ispravno i blagovremeno plaćanje indirektnih poreza. Oba ova Pravilnika objavljena su u Službenom glasniku BiH broj: 87/22 od 29. 12. 2022. godine.

Kako ispravno popuniti PDV prijavu je pitanje koje je aktuelno svakog mjeseca. Svakom računovođi i poreskom obvezniku je u interesu da ispravno popuni sva polja u PDV prijavi i na taj način izbjegne pozive službenika UIO te eventualne kazne zbog pogrešno popunjene PDV prijave. Zbog toga ćemo na ovom webinaru kroz praktične primjere objasniti popunjavanje svih polja u PDV prijavi u različitim situacijama.

Budite sa nama na našem webinaru i saznajte iz prve ruke kako ispravno da postupite upojedinim situacijama i na taj način izbjegnite greške u budućem postupanju.

AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV-a I CARINE U BiH

Budite u potpunosti spremni za stupanje na snagu i primjenu novog Korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde, koje detaljno propisuje postupak nabavke kvalifikovane elektronske potvrde i registraciju lica koja će u ime obveznika podnositi PDV prijave na novi način. Veliki obveznici indirektnih poreza su dužni PDV prijavu za januar 2023. godine podnijeti prema UIO upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde. Saznajte iz prve ruke kako da podnesete zahtjev UIO za dobijanje kvalifikovane elektronske potvrde i budite upotpunosti spremni za novi način podnošenja PDV prijava. Pozivamo Vas da se prijavite na naš webinar i dobijete sve relevantne informacije od izvrsnih predavača zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje. Predavači će na osnovu dosadašnjeg iskustva i prakse UIO kroz konkretne primjere objasniti najčešće greške koje prave poreski obveznici i ukazati vam na ispravna postupanja da se takve greške u budućnosti izbjegnu.


Odoo • Text and Image

WEBINAR: Saznajte sve informacije o novom Pravilniku o primjeni zakona o PDV-u

Na webinaru ste imali mogućnost saznati:

1. KO, KAKO I KAD TREBA IZVRŠITI POPIS ZALIHA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ČIJA JE IZGRADNJA U TOKU

2. KAKO DA U SKLADU SA NOVIM UPUTSTVOM O POPUNJAVANJU PDV PRIJAVE ISPRAVNO POPUNITE SVA POLJA PDV PRIJAVE

3. KAD NASTUPA OBAVEZA ZA POTPISIVANJE PDV PRIJAVE DIGITALNIM POTPISOM I KAKO DA ISPOŠTUJETE OVU OBAVEZU

4. IMA LI OBRAČUNA PDV-A NA ISPORUKE DOBARA I USLUGA U SLOBODNE ZONE U BOSNI I HERCEGOVINI

5. KOJE SU TO PDV OBAVEZE STRANIH PREVOZNIKA PUTNIKA I KAKO IH ISPOŠTOVATI

6. DA LI VEĆ U SEPTEMRBU MOŽEMO OČEKIVATI USVAJANJE NOVOG ZAKONA O PDV-U KOJIM SE UVODE DIFERENCIRANE STOPE PDV-A

7. ŠTA JE SA ZAKONOM O PDV-u ZA KOJI SU U DECEMBRU 2021. GODINE ZAVRŠENE JAVNE KONSULTACIJE

Naši predavači su prvi ljudi Sektora za poreze Uprave za indirektno oporezivanje koji će govoriti o praktičnoj primjeni novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i šta sve poreski obveznici u BiH moraju uraditi da bi ispoštovali obaveze koje se nameću novim Pravilnikom. 

Predavači iz UIO na webinaru govore o obavezi vršenja popisa građevinskih objekata u izgradnji i obaveznog dostavljanja popisnih lista Upravi za indirektno oporezivanje, kao i posljedicama u slučaju da se ne izvrši popis i kontrolnim aktivnostima UIO usmjerenim na građevinsku djelatnost u BiH. 

Kroz praktične primjere naši predavači će Vam pokazati kako da ispravno popunite sva polja PDV prijave i već za poreski period jul 2022. godine podnesete PDV prijavu prema Upravi za indirektno oporezivanje na način propisan novim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u. 

Uprava za indirektno oporezivanje je sertifikovano tijelo u Bosni i Hercegovini za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji će u potpunosti zamijeniti ručni potpis i pečat. Saznajte kako i kada ćete morati podnijeti zahtjev za registraciju za dobijanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, te kako i koje ćete sve dokumente ubuduće podnositi UIO, ovjerene isključivo elektronskim potpisom. Saznajte ko su veliki obveznici indirektnih poreza za koje uskoro nastupa obaveza podnošenja PDV prijava upotrebom digitalnog potpisa.

Kroz praktične primjere saznajte i obaveze za obračun PDV-a u slučaju vršenja usluga prevoza putnika u BiH za domaće i strane prevoznike po potpuno novom članu 78a Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. 

Za korisnike slobodnih zona u BiH kao i za njihove dobavljače biće posebno korisno saslušati naše predavače i utvditi uslove za oslobađanje od obračuna PDV-a u slučaju prometa dobara i usluga korisnicima slobodnih zona i načinima za ispunjavanje uslova da prometi u slobodne zone budu oslobođeni od PDV-a.

Za kraj ostavljamo vrelu temu koja se odnosi na uvođenje diferenciranih stopa PDV-a u BiH (0%, 5%, 17% i 22%) i šta to praktično znači kako za obveznike PDV-a u BiH, a tako i za Upravu za indirektno oporezivanje. Da li već u septembru možemo očekivati sniženu PDV stopu u BiH? Na webinaru ćemo saznati i u kojoj fazi je usvajanje Zakona o PDV-u koji je u decembru 2021. godine bio na javnim konsultacijama i kad se očekuje da ovaj Zakon ugleda svjetlost dana. Koliko primjedbi na ovaj Zakon je zaprimila Uprava za indirektno oporezivanje i da li je ijedna primjedba usvojena?

Odoo • Text and Image

WEBINAR: Aktuelna PDV problematika, postupanja poreskih inspektora kod određivanja PDV tretmana pojedinih stansakcija i prijavljivanje krajnje potrošnje u PDV prijavi

Imajući u vidu aktuelnost i značaj pravilne primjene Zakona o porezu na dodatnu vrijednost angažovali smo stručnjake iz Uprave za indirektno oporezivanje da nam detaljno objasne kako ispravno postupiti u pojedinim slučajevima, tj. da li smo dužni obračunati izlazni PDV i imamo li pravo na odbitak ulaznog PDV-a, šta je krajnja potrošnja i kako se evidentira, kako pravilno popuniti sva polja PDV prijave, kako ispraviti grešku i kako prijaviti i platiti PDV te da nam ukažu na trenutnu praksu UIO kao i sudsku praksu u pojedinim spornim situacijama.

Odoo • Image and Text

WEBINAR: Izmjene Zakona o PDV-u

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost je donesen davne 2005. godine. U svojoj primjeni od 01.01.2006. godine do danas pretrpio je veoma mali broj manjih izmjena uz istovremeno veliki broj žalbenih i sudskih postupaka uzrokovanih različitim tumačenjima njegovih odredbi. U proteklom periodu od strane raznih udruženja i organizacija je pokretano više inicijativa za izmjenu važećeg Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Imajući u vidu zahtjeve i prijedloge iskazane kroz prethodno navedene inicijative, te prisutnost i drugih razloga koje je UIO u upravnim i drugim postupcima uočila i na koje je u žalbenim i sudskim postupcima ukazano, uočena je potreba značajnog broja izmjena odredaba sadašnjeg zakona, te je sve navedeno dovelo do toga da je u ovom slučaju bilo potrebno pristupiti izradi skroz novog Zakona porezu na dodatnu vrijednost.


Novi Zakon o porezu na dodatnu vrijednost donosi novi prag za obavezan ulazak u sistem PDV-a u iznosu od 75.000 KM, a zatim i novu proširenu definiciju poreskog obveznika, jasnije definisanje mjesta prometa usluga, promjene kod oslobađanja od obračuna PDV-a, promjene kod priznavanja prava na odbitak ulaznog PDV-a za izvoznike, prestanak obaveze dostavljanja obrasca D-PDV (dodatak uz PDV prijavu) i td.

Učesnicima će na webinaru biti predstavljene najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, kao što su:

Nova definicija poreskog obveznika;

Nova pravila kod PDV registracije;

Nova evidenciona prijava;

Uvođenje instituta prenosa obaveze plaćanja (uvoz električne energije, ino usluge, postupak stečaja i sl.)

Preciziranje mjesta prometa usluga;

Oporezivanje nedovršenih i upotrebljavanih građevinskih objekata;

Ukidanje posebne šeme u građevinarstvu;

Novi poreski tretman prenosa poslovne imovine poreskog obveznika;

Poreski tretman međunarodnih ugovora i donacija;

Uslovi za oslobađanje od plaćanja PDV-a kod uvoza robe;

Promjene kod ispunjavanja uslova za oslobađanje od PDV-a kod izvoza dobara;

Nova pravila za utvrđivanje dozvoljenog rashoda;

Nova pravila za utvrđivanje rashoda robe sa isteklim rokom trajanja.

Imajući u vidu aktuelnost i značaj donošenja i primjene novog Zakona o porezu na dodatnu vrijednost angažovali smo stručnjake iz Uprave za indirektno oporezivanje da nam detaljno objasne nova pravila u načinu obračuna, prijavljivanja i plaćanja PDV-a koje nam donosi novi Zakon o porezu na dodatnu vrijednost.

Odoo • Text and Image

WEBINAR: EVIDENTIRANJE KRAJNJE POTROŠNJE U PDV PRIJAVI I ISPRAVNO POPUNJAVANJE EKUF I EKIF EVIDENCIJA

Prepoznali smo pitanje evidencije krajnje potrošnje u PDV prijavi kao jedno od onih koja često stvaraju nedoumice poreskim obveznicima. Kako bismo rasvjetlili u potpunosti ovu tematiku angažovali smo stručnjake iz ovog segmenta indirektnog oporezivanja da nam iz prve ruke objasne sve relevatne stvari i uklone nedoumice.

Poreski obveznici i računovođe se često susreću sa problemom ispravnog popunjavanja pojedinih polja PDV prijave, pa tako i polja koja se odnose na krajnju potrošnju, zbog čega ćemo na ovom webinaru imajući u vidu aktuelnost i značaj problematike, pitanje ispravnog popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji u PDV prijavi detaljno razjasniti.

Na ovom webinaru ćemo detaljno, kroz veliki broj primjera, razjasniti šta je to krajnja potrošnja i kako se ona evidentira u odgovarajuća polja PDV prijave, te kakva je praksa UIO kada je u pitanju kontrola podataka o krajnjoj potrošnji i kakve su posljedice po poreske obveznike u slučaju pogrešnog popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji na PDV prijavi. Praktično ćemo prikazati i objasniti značaj upozorenja, koje ePortal UIO signalizira poreskim obveznicima, svaki put kada u PDV prijavi unesu određenu nelogičnost, u trenutku kad popunjavaju, validiraju i podnose PDV prijavu te ukazati im na put prema ispravnom popunjavanju i podnošenju PDV prijave.

Biće riječi i o ispravnom popunjavanju eKUF i eKIF evidencija, te mjerama koje će UIO poduzeti prema obveznicima koji redovno ne podnose evidencije.

Odoo • Text and Image

KURS EXCELA - VIŠI NAPREDNI - 03/04.03.2021.

Više nije sporno da svi znamo otvoriti excel dokument ili novu radnu svesku u dokumentu, prelaziti iz jedne sveske u drugu, unositi i formatirati vrijednosti, brisati redove i kolone i mijenjati njihovu veličinu. Taakođe nam nije teško ni kopirati unutar radnog lista i snimiti dokument. Ali šta kad se pred nas postave kompleksniji zahtjevi? Tu na scenu stupa naš online kurs Microsoft Excel alata.

PLAN RADA: 

Index & Match funkcija

Offset, Choose funkcije uz Data Validation

Sumifs, avrageifs, countifs funkcije

Sumproduct funkcija, Indirect funkcija, Dget funkcija

3D formule, Flash fill, Napredni filter

Dashboards, Power Query, Solver alat

Prečice za efikasniji rad

Odoo • Text and Image

Bliži se krajnji rok za podnošenje završnih izvještaja za 2020.g. Ne propustite naš besplatni webinar, koji se održava 17.02.2021., u kom se osvrćemo na nove zakonske odredbe i računovodstvene standarde, a naši eksperti će Vam dati mnoštvo korisnih savjeta vezanih za podnošenje godišnjih izvještaja različitih vrsta

Odoo • Text and Image

Poštovani korisnici naših usluga, obavještavamo Vas da kompanija B4B kreće u realizaciju još jednog webinara. Motivisani velikim brojem pristiglih upita, te jasno izraženom potrebom za ovakvim sadržajem, najavljujemo novo virtuelno druženje za četvrtak 11.02.2021. Požurite sa registracijom i iskoristite promotivnu cijenu do kraja januara.

Odoo • Text and Image

KURS EXCELA - VIŠI OSNOVNI - 17/18.12.2020 

Više nije sporno da svi znamo otvoriti excel dokument ili novu radnu svesku u dokumentu, prelaziti iz jedne sveske u drugu, unositi i formatirati vrijednosti, brisati redove i kolone i mijenjati njihovu veličinu. Taakođe nam nije teško ni kopirati unutar radnog lista i snimiti dokument. Ali šta kad se pred nas postave kompleksniji zahtjevi? Tu na scenu stupa naš online kurs Microsoft Excel alata.

Microsoft Excel je jedan od najraširenijih softverskih alata sa svakodnevnom primjenom. Gotovo da nema oblasti poslovanja u kojoj se ne koristi ovaj alat, čak i uz prisustvo raznih kompleksnijih softverskih rješenja u preduzeću. Jednostavno, Excel je pustio korjene u poslovnoj i akademskoj zajednici i postao nezaobilazan proizvod. Osim toga, poznavanje rada u Excelu je po pravilu jedan od uslova koje poslodavci traže prilikom zapošljavanja. Zbog svega navedenog veliki broj ljudi je i naučio kako da na osnovnom nivou koristi ovaj moćan alat, ali potrebe poslovanja rastu do te mjere da je potrebno izvoditi i složenije operacije u Excelu....Ukoliko ste upoznati sa osnovama Excela i potrebno Vam je više, ili ga niste dugo koristili i želite se podsjetite njegovog korisničkog okruženja ili hoćete da proširite postojeća znanja, naš kurs je pravo mjesto za Vas.

Odoo • Text and Image

WEBINAR 15.12.2020: PORESKE AKTUELNOSTI SA AKCENTOM NA NADOLAZEĆE IZMJENE ZAKONA O PDV-U 

Godina koja nam dolazi, sa sobom donosi i nove izmjene u Zakonu o PDV-u. Saznajte iz prve ruke kakve nas promjene očekuju i kada, da li će biti pomjeranja roka za podnošenje prijave i plaćanje obaveza, da li će posebna pravila važiti za različite grupe obveznika (mali, srednji, veliki), da li će doći do izmjene PDV prijave, da li će se mijenjati uslovi za PDV registraciju kada je u pitanju prag za ulazak u PDV sistem i sl., samo su neka od pitanja na koje nudimo odgovore.


Početak godine je i vrijeme kada se sumiraju rezultati iz prethodne i analiziraju podaci. U skladu s tim i UINO vrši kontrolne analize kao prvi korak u određivanju obveznika koji se rizično ponašaju. Informišite se koje su težišne aktivnosti inspekcijskih kontrola UINO, te koje se to djelatnosti i profili smatraju rizičnim.


Već nekoliko mjeseci poreski obveznici imaju mogućnost da Upravi za indirektno oporezivanje podnose svoje knjige ulaznih i izlaznih faktura. U trenucima dok je podnošenje ovih knjiga još uvijek fakultativno, pravi je trenutak da zajedno sa našim panelistima, prođete kroz sve detalje samog procesa podnošenja i pravila koja se moraju poštovati da bi import podataka bio uspješno završen, a samim tim i izbjegnute kazne koje nepoštivanje ove obaveze proizvodi. 


Takođe Vam dajemo priliku da se upoznate sa novim MSFI 9 i 15 i aspektima njihove primjene u Republici Srpskoj, te sa poreskim tretmanom potraživanja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

Odoo • Text and Image

WEBINAR 26.11.2020: PORESKE AKTUELNOSTI SA AKCENTOM NA ELEKTRONSKI KUF I KIF

Već nekoliko mjeseci poreski obveznici imaju mogućnost da Upravi za indirektno oporezivanje podnose svoje knjige ulaznih i izlaznih faktura. U trenucima dok je podnošenje ovih knjiga još uvijek fakultativno, pravi je trenutak da zajedno sa našim panelistima, prođete kroz sve detalje samog procesa podnošenja i pravila koja se moraju poštovati da bi import podataka bio uspješno završen, a samim tim i izbjegnute kazne koje nepoštivanje ove obaveze proizvodi. Ova aktivnost će od poreskog perioda 2101 (januar 2021) biti obavezna za sve obveznike koji su u sistemu PDV-a, a UIO je predvidjela i kazne prema onima koji to ne učine na valjan način.

Osim toga, Webinar je namjenjen računovođama, revizorima, menadžerima, licima koja su zadužena za upravljanje privrednim društvima, itd. Cilj teme vezane za Zakon o izmjenama o dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i izmjene u drugim propisima iz oblasti računovodstva i revizije, je da upozna navedena lica u pogledu prava i obaveza u skladu sa izmjenama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Pravovremenim usvajanjem novih odredbi, izvršiće se usklađivanje sa novim zahtjevima u ovoj oblasti, u propisanim rokovima, te izbjeći eventualne sankcije. Takođe, ukratko će biti riječi o primjeni novih MSFI, rokovima za primjenu istih, te obavezama koje privredna društva za reviziju imaju u pogledu primjene istih, s obzirom da se bliži datum izvještavanja za tekuću godinu. Na kraju će kratko biti i riječi o izmjenama Zakona o Jedinstvenom Registru finansijskih izvještaja.

Svoje mjesto među temama na webinaru našla je i jedna priča o nečemu što je postalo dijelom naše svakodnevice, a sve zbog života u uslovima pandemije. Tako ćemo i mi na našem webinaru dati informacije koje govore o tome kakav je tretman donirane opreme i sredstava za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) u sistemu indirektnog oporezivanja. Svrha ove teme je da poreskim obveznicima, potencijalnim donatorima kao i javnim tijelima na svim nivoima vlasti u BiH nadležnim za zaštitu života i zdravlja ljudi i njihovim računovođama, pojasni primjenu i uslove za oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva, a shodno Odluci, koja je usvojena i stupila na snagu 24.03.2020. godine, a objavljena je u Službenom glasniku BiH broj: 20/20 od 03.04.2020. godine, kao i prema odredbama Odluke o dopunama Odluke o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrata eventualno plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijenja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19), koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj: 24/20. koja će svakako biti interesantna za mnoge, jer smo i mi dobijali pozive od korisnika naših usluga za tumačenjem u određenim postupcima.

Odoo • Text and Image