ANALIZIRAMO PORESKE I CARINSKE AKTUELNOSTI! NE PROPUSTITE PRILIKU DA SAZNATE PRAVE INFORMACIJE!!! 
SAMO NA B4B WEBINARU 14.03.2023.

Ukažite nam Vaše povjerenje, a mi ćemo Vam uzvratiti kvalitetnim panelom koji će riješiti sve Vaše nedoumice vezane za ovu oblast

Odoo • A picture with a caption
REZERVIŠITE VAŠE MJESTO ŠTO PRIJE, JER JE BROJ PRIJAVA NA WEBINAR OGRANIČEN NA 250

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:


DATUM UPLATE KOTIZACIJE CIJENA KOTIZACIJE
RANE PRIJAVE 16.02. - 24.02. 110 KM (PDV uključen)
REDOVNA CIJENA 25.02. - 14.03. 120 KM (PDV uključen)

Zašto naš webinar?

Na webinaru ćete saznati:

Naši predavači će na webinaru obraditi trenutno najaktuelnije teme iz oblasti PDV-a i carine u BiH koje se odnose na:

1. PRIMJENA PRELAZNIH PRAVILA O PORIJEKLU ZASNOVANIH NA ODREDBAMA REGIONALNE KONVENCIJE (predavač Milena Knežević)

- pojam porijekla robe;

- pojam Regionalne konvencije;

- pojam revidirane Regionalne konvencije;

- revidirana (prelazna, alternativna, tranziciona) pravila porijekla;

- početak primjene;

- strane sa kojima se mogu primjeniti pravila;

- šta donose nova pravila o porijeklu, koje su im prednosti;

- koje su razlike u odnosu na pravila Regionalne konvencije

- ko može koristiti/primjeniti prelazna pravila;

- koje uslove mora ispuniti;

- primjeri


2. Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kroz primjere (predavač Sedin Mešinović)

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na nabavku putničkog auta;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za investiciono održavanje i zanavljanje infrastrukturnih vodnih i kanalizacionih objekata;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a na iznajmljena putnička auta od povezanog lica;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za izgradnju pješačke staze;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kod uvoza dobara;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za renoviranje devastiranog objekta;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za ulaganja u zakupljeni prostor;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za dogradnju postojećeg objekta;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku stana koji će se iznajmljivati na kraći period;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku vozila i njihov kasniji izvoz;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavke u svrhu istraživanja koje neće dovesti do dalje proizvodnje;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a po računima koje obveznik nije prihvatio;

- Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku testnog vozila;

- Prava na odbitak ulaznog PDV-a za nabavku teretnog vozila kod obveznika koji ima pravo na srazmjerni PDV odbitak;

- Ispravku iznosa PDV-a sadržanog u neiskorištenom avansu.


3. Oslobađanja od obračuna PDV-a (Predavač Sedin Mešinović)

- Mjesto prometa usluga (član 15. stav 2) tačke 4 i 5 Zakona o PDV-u)- primjeri i dokazna sredstva za oslobađanje od obračuna PDV-a;

- Prenos poslovne cjeline (član 7. stav 2. Zakona o PDV-u)- primjeri i obaveze poreskih obveznika u slučaje prenosa poslovne cjeline prema UIO;

- Isporuke dobara/usluga u slobodne zone (novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u „Službeni glasnik BiH“ broj:47/22);

        o oslobađanje od plaćanja PDV-a (nulta stopa)

        o uslovi za oslobađanje kod isporuka dobara

        o uslovi za oslobađanje kod isporuka usluga

        o isporuke koje se i dalje oporezuju PDV-om.


4. Popunjavanje polja u PDV prijavi kroz primjere (predavač Milica Vidović)

- Rokovi za podnošenje PDV prijave;

- Podnošenje izmijenjene/dodatne PDV prijave (razlike i sugestije);

- Poređenje podataka iz PDV prijave i eEvidencija (primjeri i sugestije);

- Popunjavanje polja nabavki i isporuka (npr. klasične nabavke od PDV obveznika i neobveznika, reexport, avans i sl);

- Popunjavanje polja krajnje potrošnje:

o Popunjavanje podataka o krajnjoj potrošnji u poljima PDV prijave kod obveznika koji koriste pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza

o Potreba za ispravku krajnje potrošnje u PDV prijavi zbog neslaganja sa eKUF-om (eNabavke) i eKIF-om (eIsporuke)

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi kod obveznika koji ima poslovne jedinice u oba entiteta

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za primljene ino usluge

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog PDV-a

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju retroaktivne PDV registracije

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi na osnovu tipa dokumenta u eNabavkama i eIsporukama

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za nabavke goriva sipane na pumpama u oba entiteta

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi za promete prema fizičkom licu u drugom entitetu

o Popunjavanje krajnje potrošnje za pružene usluge ino licu koje su oporezive u BiH

o Kako ispraviti grešku, ako se pogrešno popuni krajnja potrošnja

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih avansa

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa usluga vezanih za nepokretnu imovinu između dva lica u različitim entitetima

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju prometa dobara prema kupcu iz drugog entiteta

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju PDV deregistracije

o Evidentiranje krajnje potrošnje u slučaju obračuna PDV-a na manjak dobara

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju ispravke odbitka ulaznog PDV-a

o Popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi u slučaju nabavki dobara bez prava na odbitak ulaznog PDV-a

o Popunjavanje krajnje potrošnje za nabavku usluga i dobara u poslovne svrhe koji se finansiraju iz kreditnih sredstava za koju se ostvaruje pravo na povrat PDV-a po

članu 29. Zakona o PDV-u

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju prometa dobara stranim fizičkim licima za koje se izdaju PDV SL 2 obrasci

o Kako provjeriti podatak o registrovanim PDV obveznicima

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju projektovanja, prodaje i montaže solarnih panela

o Popunjavanje krajnje potrošnje u slučaju primljenih faktura za nabavku goriva i servisiranja putničkog auta po kojima obveznik nema pravo na odbitak ulaznog

PDV-a


5. Specifičnosti plaćanja indirektnih poreza (predavač Milica Vidović)

- rokovi za plaćanje poreskih obaveza;

- posljedice neblagovremenog plaćanja;

- novi Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO („Službeni glasnik BiH“ broj: 87/22);

- grupe računa na koje se plaćaju različite vrste indirektnih poreza;

- šta u slučaju pogrešno izvršene uplate:

- kako tražiti preknjižavanje uplate;

- kako tražiti uparivanje uplate;

- kako zahtjevati povrat pogrešno uplaćenih sredstava.

- obaveze poreskih obveznika koji uplate administrativnih taksi za spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja vrše elektronskim putem;

- uslovi za odgađanje plaćanja duga (odgađanje izvršenja rješenja);

- uslovi za plaćanje duga u ratama;

-Mogućnost namirenja poreskih obaveza iz poreskog kredita i iz zahtjevanog povrata PDV-a (razlike između poreskog kredita i zahtjevanog povrata).


6. Novi način podnošenja PDV prijava uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa (predavač Milica Vidović)

- Produženje roka za velike obveznike indirektnih poreza na jun 2023. (Novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u “Službeni glasnik BiH” broj: 87/22)

- početak korištenja elektronskog potpisa za PDV prijave;

- obavezni i dobrovoljni rokovi;

- obaveze i rokovi za velike obveznike indirektnih poreza;

- obaveze i rokovi za ostale obveznike indirektnih poreza;

- podnošenje zahtjeva UINO za nabavku kvalifikovanog elektronskog potpisa;


7. Promocija knjige „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“ autora Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića (Sedin Mešinović i Milica

Vidović)

- predgovor i uvod;

- mišljenje recenzenta;

- sadržaj knjige;

- kome je knjiga namjenjena;

- kako se može naručiti.

Budite u potpunosti spremni za pravilnu primjenu prelaznih pravila o porijeklu zasnovanih na odredbama regionalne konvencije. U Službenom glasniku BiH u dijelu međunarodnih ugovora pod brojem 9/22 od 26. 12. 2022. godine objavljena je Odluka zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini kojom se mijenja Aneks 4 (CEFTA 2006), protokol o definiciji pojma “proizvodi sa porijeklom” i metodama administrativne saradnje. Primjena navedene Odluke počela je 1. 2. 2023. godine.

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a je uvijek aktuelno pitanje, zbog čega će naši predavači kroz više različitih primjera objasniti zakonske uslove i dokazna sredstva za korištenje prava na odbitak ulaznog PDV-a u različitim poreskim situacijama. Predavanje o pravu na odbitak ulaznog PDV-a biće zasnovano na zvaničnim mišljenjima UINO kao i sudskoj praksi. Osim toga, jednaka pažnja posvetiće se uslovima za oslobađanje od obračuna izlaznog PDV-a kroz različite primjere.

UIO je izmijenila Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u kojim je produžen rok za podnošenje PDV prijave velikim obveznicima indirektnih poreza, uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od juna 2023. godine, te će na webinaru biti govora i o ovoj temi. U istom trenutku izmijenjen je i Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za čiju naplatu je nadležna UIO zbog početka primjene novog Zakona o akcizama u BiH, izmjene transakcijskih računa UIO i sl. te će naši predavači obraditi temu koja se odnosi na ispravno i blagovremeno plaćanje indirektnih poreza. Oba ova Pravilnika objavljena su u Službenom glasniku BiH broj: 87/22 od 29. 12. 2022. godine.

Kako ispravno popuniti PDV prijavu je pitanje koje je aktuelno svakog mjeseca. Svakom računovođi i poreskom obvezniku je u interesu da ispravno popuni sva polja u PDV prijavi i na taj način izbjegne pozive službenika UIO te eventualne kazne zbog pogrešno popunjene PDV prijave. Zbog toga ćemo na ovom webinaru kroz praktične primjere objasniti popunjavanje svih polja u PDV prijavi u različitim situacijama.

Budite sa nama na našem webinaru i saznajte iz prve ruke kako ispravno da postupite upojedinim situacijama i na taj način izbjegnite greške u budućem postupanju.

KORACI KA ISPRAVNOJ REGISTRACIJI I UČEŠĆU NA WEBINARU

Odoo - Sample 3 for three columns

1.KORAK - ONLINE REGISTRACIJA

Da biste postali učesnik našeg webinara, neophodno je da prvo popunite obrazac za registraciju do kog se dolazi klikom na dugme ispod. Molimo Vas da ispravno popunite sva polja a posebno budite pažljivi sa mail adresom jer Vam na istu šaljemo mailove iz koraka 3 i 4. Svakako iskoristite Vašu priliku da postavite pitanje nekom od naših panelista.

Registruj se za webinar
  Molimo Vas još jednom da dobro provjerite e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, jer će ta adresa biti korištena za korespodenciju sa Vama.
Odoo - Sample 1 for three columns

2.KORAK - UPLATA KOTIZACIJE

Nakon što ste se registrovali, potrebno je izvršiti uplatu kotizacije. Uplata se vrši standardnim prenosom sredstava, u skladu sa instrukcijama:

Uplatilac:  ime/naziv lica koje vrši uplatu,  i kontakt telefon

Svrha uplate:  ime i prezime i email učesnika

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije prema datumu uplate

Odoo - Sample 2 for three columns

3.KORAK - PREUZIMANJE UPUTSTVA

Za održavanje webinara koristi se Zoom platforma. Kako biste nesmetano pratili webinar molimo Vas da stvorite tehničke pretpostavke za prisustvo.

Ukoliko nemate iskustva sa ovom aplikacijom, potrebno je da preuzmete uputstvo za korištenje klikom na ikonicu

Odoo - Sample 3 for three columns

4.KORAK - MAIL SA LINKOM ZA WEBINAR

U utorak 14.03.., do 09:00, svi registrovani korisnici sa plaćenom kotizacijom će dobiti pristupne parametre za webinar. Napominjemo da se link sa istog email naloga može aktivirati samo sa jednog uređaja. Ovo u praksi znači da ako više osoba pokuša da iskoristi isti link koji je stigao samo jednom korisniku, prolaz do webinara dobija samo onaj koji prvi klikne i "potroši" taj link.

NAŠI PANELISTI

Company team

Milena KNEŽEVIĆ

Diplomirani politolog, stručni savjetnik na poslovima porijekla robe u UIO - Sektoru za carine. Ima 24 godine radnog iskustva u oblasti carina. Radila nekoliko godina, pored redovnih poslova i kao predavač u školi organizovanoj za carinske službenike. 

Company team

Sedin MEŠINOVIĆ

Dipl. pravnik sa širokim poznavanjem formalno - pravnih okvira u kojima funkcioniše UIO BiH. U ovom trenutku radi na poziciji šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu Sektora za poreze, Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Company team

dr Milica VIDOVIĆ

Zaposlena u UIO na poziciji šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava. Doktor ekonomskih nauka i predavač na visokoškolskim ustanovama. Autor više naučnih radova iz oblasti ekonomije, te učesnik brojnih konferencija.

Satnica webinara:

10:00 Uvodna riječ i predstavljanje panelista 

10:10  Primjena prelaznih pravila o porijeklu zasnovanih na odredbama regionalne konvencije

12:00  Pauza 

12:30  Pravo na odbitak ulaznog PDV-a kroz primjere (mišljenja UIO i sudska praksa)

13:15  Oslobađanja od obračuna PDV-a

13:40  Popunjavanje polja u PDV prijavi kroz primjere

14:30  Specifičnosti plaćanja indirektnih poreza

14:45  Novi način podnošenja PDV prijava uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa

15:00  Promocija knjige „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“ autora Mire Džakule, Milice Vidović, Vinka Skoke i Sedina Mešinovića (Sedin Mešinović i Milica Vidović)

15:15   Završna riječ i zatvaranje webinara


Odoo • Text and Image

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM?

 

Prava obveznika na odbitak ulaznog PDV-a

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a je uvijek aktuelno pitanje, zbog čega će naši predavači kroz više različitih primjera objasniti zakonske uslove i dokazna sredstva za korištenje prava na odbitak ulaznog PDV-a u različitim poreskim situacijama. Predavanje o pravu na odbitak ulaznog PDV-a biće zasnovano na zvaničnim mišljenjima UINO kao i sudskoj praksi. Osim toga, jednaka pažnja posvetiće se uslovima za oslobađanje od obračuna izlaznog PDV-a kroz različite primjere.

Primjena novog pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i novog Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi

UIO je izmijenila Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u kojim je produžen rok za podnošenje PDV prijave velikim obveznicima indirektnih poreza, uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od juna 2023. godine, te će na webinaru biti govora i o ovoj temi. U istom trenutku izmijenjen je i Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za čiju naplatu je nadležna UIO zbog početka primjene novog Zakona o akcizama u BiH, izmjene transakcijskih računa UIO i sl. te će naši predavači obraditi temu koja se odnosi na ispravno i blagovremeno

plaćanje indirektnih poreza. Oba ova Pravilnika objavljena su u Službenom glasniku BiH broj:87/22 od 29. 12. 2022. godine.

Potrebna znanja iz oblasti porijekla roba

Pravilno primjeniti odredbe koje se odnose na porjeklo robe može biti veoma izazovan i zahtjevan posao. Stoga će vam naši predavači uz konkretne primjere pojasniti kako da primjenite propisana pravila o porjeklu robe, kako da dobijete carinska ovlaštenja i koje su vam obaveze nakon što postanete ovlašteni izvoznik, obaveze za polaganje ispita iz oblasti porjekla itd.


 

Komunikaciju sa panelistima

Učesnicima će biti omogućena pisana, audio i video komunikacija sa panelistima, koji će biti spremni da daju najbolje odgovore

Pristup bazi znanja

Svi koji se prijave na seminar će dobiti korisničke materijale koji se sastoje od odgovora na sva dospjela pitanja, kao i eventualne prezentacije panelista.

Dodatne sadržaje iz drugih oblasti

Panel će dijelom donijeti i nove informacije o širem spektru aktivnosti unutar sistema indirektnog oporezivanja.

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije zavisi od datuma uplate, a u skladu sa tabelom:DATUM UPLATE CIJENA SA PDV
RANA PRIJAVA 16.02. - 24.02. 110 KM
REDOVNA CIJENA 25.02. - 14.03. 120 KM

Instrukcije za plaćanje

 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: upišite ime i prezime učesnika, njegovu email adresu na koju će dobiti link za pristup webinaru, i napomenu "Webinar kotizacija"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660,kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije, u skladu sa datumom uplate i tabelom na lijevoj strani

Info: