SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O DIGITALNOM POTPISIVANJU PORESKIH PRIJAVA, IZMJENAMA U PODNOŠENJU E-KUF I E-KIF I JOŠ MNOGO ZANIMLJIVIH SADRŽAJA! NE PROPUSTITE PRILIKU DA SAZNATE PRAVE INFORMACIJE!!! 
SAMO NA B4B WEBINARU 03.10.2023.

Ukažite nam Vaše povjerenje, a mi ćemo Vam uzvratiti kvalitetnim panelom koji će riješiti sve Vaše nedoumice vezane za ovu oblast

Odoo • A picture with a caption
REZERVIŠITE VAŠE MJESTO ŠTO PRIJE, JER JE BROJ PRIJAVA NA WEBINAR OGRANIČEN NA 250

Cijena kotizacije - 117 KM

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas.

CIJENA KOTIZACIJE ZA OVAJ WEBINAR IZNOSI 117 KM (sa uključenim PDV-om).

Zašto naš webinar?

 Zbog velikog interesovanja, u saradnji sa vrhunskim predavačima i demonstratorima iz ove oblasti, organizujemo webinar na kojem ćete se moći upoznati sa:

1. Novim Pravilnikom o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u koji je objavljen u Službenom glasniku BiH broj:62/23 od 8.9.2023. godine, a stupio na

snagu 16.9.2023. godine, a prema kojem se doniranje hrane od strane poreskog obveznika smatra porezno priznatim rashodom uz zadržavanje prava na odbitak

ulaznog PDV-a:

a. Na koje poreske obveznike se odnosi novi član 11 a Pravilnika (da li mogu svi obveznici ili samo „trgovci“ hranom);

b. Koja hrana se može donirati (samo za prehranu ljudi, u kojem pakovanju, da li može voće i povrće i sl....);

c. Šta se podrazumijeva pod pojmom hrana u smislu novog Pravilnika i koje karakteristike treba zadovoljiti hrana koja se donira;

d. Kome se hrana može donirati (ko su posrednici u smislu ovog Pravilnika, da li samo javna kuhinja ili...);

e. Ko su u smislu ovog Pravilnika posrednici kojima se hrana mora donirati;

f. Da li postoji ograničenje u količini/vrijednosti hrane koja se može donirati bez obaveze obračuna izlaznog PDV-a;

g. Šta su obaveze poreskog obveznika, ako donira hranu u vrijednosti većoj od dozvoljene Pravilnikom;

h. Ko i kako popunjava novi Obrazac I-DH (isporuka-donacija hrane);

i. Šta su slučaju da poreski obvezni koji donira hranu ima veliki broj poslovnih jedinica, da li odgovorno lice mora potpisati svaki obrazac I-DH ili...;

j. Da li se ovaj obrazac dostavlja UIO ili nekom drugom;

k. Koje su obaveze poreskog obveznika i kako da evidentira obrazac I-DH u evidenciji E-KIF, sa kojim tipom dokumenta;

l. Razlika između oslobađanja od obračuna izlaznog PDV-a na manjak „hrane“ nastao zbog proteka roka trajanja i novog načina doniranja hrane nekoliko dana

pred istek roka bez obaveze obračuna izlaznog PDV-a;

m. i ostali savjeti obveznicima kako da ispravno postupe u primjeni novog Pravilnika.

2. Istovremeno sa stupanjem na snagu novog Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u stupa na snagu novo-dopunjeno Tehničko uputstvo za dostavljanje E-KUF-a i E-

KIF-a, kojim su uvedeni novi tipovi dokumenata i to 06, 07, 08 i 09:

a. Na koji poreski period se odnosi primjena novih tipova dokumenata (da li na septembar 2023. godine ili na oktobar 2023. godine);

b. Šta ako poreski obveznik već u septembru izvrši donaciju hrane, da li treba to da evidentira u E-KIF-u za septembar ili ne treba;

c. Na koje isporuke/nabavke se odnosi „novi/stari“ tip dokumenta 05;

d. Šta se evidentira sa tipom dokumenta 06 (koji dokumenti i kako se popunjavaju ostale kolone-datum dokumenta i broj, PDV broj, JIB broj i sl.);

e. Šta se evidentira sa tipom dokumenta 07 (koji dokumenti i kako se popunjavaju ostale kolone-datum dokumenta i broj, PDV broj, JIB broj i sl.);

f. Šta se evidentira sa tipom dokumenta 08 (koji dokumenti i kako se popunjavaju ostale kolone-datum dokumenta i broj, PDV broj, JIB broj i sl.);

g. Šta se evidentira sa tipom dokumenta 09 (koji dokumenti i kako se popunjavaju ostale kolone-datum dokumenta i broj, PDV broj, JIB broj i sl.);

h. Da li sa novim-dopunjenim Tehničkim uputstvom, Uprava počinje sa sankcionisanjem obveznika koji pogrešno popune E-KUF i E-KIF;

i. Šta su obaveze obveznika koji dostave UIO pogrešno popunjen E-KUF i E-KIF (kako ispraviti grešku).

3. Demonstracija podnošenja E-KUF-a i E-KIF-a preko e-Portala UIO

a. Pripremanje fajlova sa novim tipovima dokumenata;

b. Format kolona (broj i datum dokumenta, JIB broj i PDV broj i sl.)

c. Moguće greške/poruke koje e-Portal šalje u slučaju pogrešno popunjenih kolona za nove tipove dokumenta 06, 07, 08 i 09;

d. Kako ispraviti grešku kad je E-KUF i E-KIF već dostavljen UIO

e. Praktični primjeri najčešćih grešaka kod popunjavanja E-KUF-a i E-KIF-a i sl.

4. Upoznajte se sa svim pravnim i tehničkim aspektima obaveze podnošenja PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potrvde, koja je stupilo na

snagu od poreskog perioda jun 2023. godine za velike obveznike indirektnih poreza i obveznike domaće akcize, a od januara 2024. godine će biti obavezno za sve PDV

obveznike;

a. kako se registrovati kod UIO za nove elektronske usluge (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese);

b. kako nabaviti kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO (koje dokumente i obrasce trebamo dostaviti i na koje adrese, kako platiti potvrdu i sl.)

c. šta ako imamo kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane nekog drugog ovlaštenog tjela (koje nije UIO);

d. prezentacija novog Korisničkog uputstva za elektronsko poslovanje sa UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde („Službeni glasnik BiH“ broj: 40/23

od 05.06.2023. godine);

e. veza Korisničkog uputstva i Upustva za registraciju korisnika elektronsih usluga (primarni i sekundarni korisnici);

f. prezentacija novog Uputstva za podnošenje prijave za porez na dodatu vrijednost upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde („Službeni glasnik BiH”, broj

49/23, od 14.7.2023. godine);

g. preporuke i savjeti svim obveznicima koji još uvijek nisu sa UIO zaključili ugovore i koji tek trebaju da nabave kvalifikovane elektronske potvrde;

h. savjeti obveznicima koji su već podnijeli prijavu upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde, a nisu bili dužni i mnoga druga pitanja;

i. preporuke obveznicima koji podnose PDV prijave sa nulama i mnoga druga pitanja.


5. Osim svih neophodnih pravnih pretpostavki za podnošenje poreskih prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde, na webinaru ćemo imati demonstraciju

podnošenja PDV prijave i njenog potpisivanja kvalifikovanom elektronskom potvrdom uživo na primjeru;

a. kako da na ePortalu UIO koristite kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane UIO;

b. koji softver morate instalirati na svom računaru da koristite kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane UIO i kako da ga instalirate (praktični prikaz);

c. kako da aktivirate kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane UIO i da li je trebate aktivirati na svim računarima koje koristite za podnošenje prijava;

d. kako da učitate potvrde izdane od strane UIO na računaru i da li potvrde trebate učitati na svim računarima koje koristite za podnošenje prijava;

e. kako da eksportujete, a zatim deponujete potvrde izdane od strane UIO i u kojim slučajevima trebate uraditi deponovanje potvrda;

f. koji softver morate instalirate da biste potpisali poresku prijavu upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde i kako da ga instalirate;

g. praktičan primjer potpisivanja PDV prijave u softveru Safe Sign i podnošenje PDV prijave na ePortal UIO;

h. da li jednu kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane UIO možete koristiti na više računara (npr. na poslu i kod kuće);

i. da li kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane UIO možete korisiti na laptopu i iz inostranstva podnositi i potpisivati PDV prijave;

j. da li kvalifikovana potvrda izdana od strane UIO glasi na pravno lice ili na fizičko lice zaposleno u pravnom licu;

k. šta ako jedno fizičko lice ima kvalifikovanu potvrdu koju koristi u pravnom licu, a istovremeno ima dopunsku djelatnost vođenja knjiga (da li sa istom

kvalifikovanom potvrdom to može raditi);

l. šta ako imate kvalifikovanu potvrdu izdanu od strane nekog drugog ovlaštenog tijela (Halcom d.o.o.);

m. kako da se izvrši deponovanje potvrde kod UIO koju je izdalo neko drugo ovlašteno tijelo;

n. da li na jednom računaru možete korisitit kvalifikovane elektronske potvrde izdane od strane UIO i HALCOM i kako;

o. najčešće greške sa kojima su se obveznici susreli u proteklom periodu prilikom podnošenja poreskih prijava na novi način i savjeti za izbjegavanje ovih grešaka i

mnoga druga pitanja.

6. Kada možemo očekivati novi Zakon o PDV-u

a. Da li će biti povećanja praga za ulazak u sistem PDV-a;

b. Da li će doći do prolongiranja roka za podnošenje PDV prijava;

c. Da li će se ukinuti posebna šema u građevinarstvu i kada;

d. Do kad će obveznici dostavljati dodatak uz PDV prijavu odnosno obrazac D-PDV;

e. Šta će biti sa ostalim elektronskim uslugama koje obveznici koriste preko e-Portala UIO (podnošenje izvješataja o posebnoj šemi u građevinarstvu,

podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama i sl.);

f. Da li UIO planira uvesti neke nove elektronske usluge (kao npr. dostavljanje popisnih lista zaliha cigareta posredstvom e-Portala) i mnoga druga pitanja...

7. Rezultati najavljene kontrolne aktivnosti koja se odnosi na povrat PDV-a:

a. Na koje obveznike se ova aktivnost odnosi;

b. Da li poreski obveznici poštuju propise i osnovano zahtjevaju povrat;

c. Da li UIO planira pokrenuti nove kontrolne aktivnosti i prema kojim kategorijama poreskih obveznika.


S obzirom na renome panelista koji će učestvovati u webinaru, nemamo sumnje da će Vam sve nedoumice po ovom pitanju biti uklonjene, a sva pitanja kvalitetno odgovorena. Ukažite nam Vaše povjerenje i mi garantujemo da Vam možemo obezbjediti sva potrebna znanja, jer nam je zadovoljstvo klijenta uvijek na prvom mjestu.

KORACI KA ISPRAVNOJ REGISTRACIJI I UČEŠĆU NA WEBINARU

Odoo - Sample 3 for three columns

1.KORAK - ONLINE REGISTRACIJA

Da biste postali učesnik našeg webinara, neophodno je da prvo popunite obrazac za registraciju do kog se dolazi klikom na dugme ispod. Molimo Vas da ispravno popunite sva polja a posebno budite pažljivi sa mail adresom jer Vam na istu šaljemo mail iz koraka 4. Svakako iskoristite Vašu priliku da postavite pitanje nekom od naših panelista.

Registruj se za webinar
  Molimo Vas još jednom da dobro provjerite e-mail adresu koju ste naveli prilikom registracije, jer će ta adresa biti korištena za korespodenciju sa Vama.
Odoo - Sample 1 for three columns

2.KORAK - UPLATA KOTIZACIJE

Nakon što ste se registrovali, potrebno je izvršiti uplatu kotizacije. Uplata se vrši standardnim prenosom sredstava, u skladu sa instrukcijama:

Uplatilac:  ime/naziv lica koje vrši uplatu,  i kontakt telefon

Svrha uplate:  ime i prezime i email učesnika

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660, kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: 117,00

Odoo - Sample 2 for three columns

3.KORAK - PREUZIMANJE UPUTSTVA

Za održavanje webinara koristi se Zoom platforma. Kako biste nesmetano pratili webinar molimo Vas da stvorite tehničke pretpostavke za prisustvo.

Ukoliko nemate iskustva sa ovom aplikacijom, potrebno je da preuzmete uputstvo za korištenje klikom na ikonicu

Odoo - Sample 3 for three columns

4.KORAK - MAIL SA LINKOM ZA WEBINAR

U utorak 03.10. , do 09:00, svi registrovani korisnici sa plaćenom kotizacijom će dobiti pristupne parametre za webinar. Napominjemo da se link sa istog email naloga može aktivirati samo sa jednog uređaja. Ovo u praksi znači da ako više osoba pokuša da iskoristi isti link koji je stigao samo jednom korisniku, prolaz do webinara dobija samo onaj koji prvi klikne i "potroši" taj link.

NAŠI PANELISTI

Company team

Muharem MAŠINOVIĆ

Dipl. ekonomista  sa dugogodišnjim iskustvom u radu u UIO BIH. gdje je dugo vremena obavljao funkciju šefa Grupe za Reviziju i kontrolu u sjedištu UIO u Banjaluci. Trenutno obavlja funkciju pomoćnika direktora UIO na mjestu šefa Sektora za poreze.

Company team

Maja ROBOVIĆ

Dipl. ekonomista, zaposlena u kompaniji Lanaco na poziciji vodećeg biznis analitičara za poreske sisteme. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u razvoju poreskog softvera za UIO i sastavni je dio tima koji je implementirao digitalno potpisivanje poreskih prijava.
Company team

dr Milica VIDOVIĆ

Zaposlena u UIO na poziciji šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava. Doktor ekonomskih nauka i predavač na visokoškolskim ustanovama. Autor više naučnih radova iz oblasti ekonomije, te učesnik brojnih konferencija.

Satnica webinara:

10:00 UVODNA RIJEČ I PREDSTAVLJANJE PANELISTA 

10:15 Primjena novog Pravilnika o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u  prema kojem se doniranje hrane od strane poreskog obveznika smatra porezno  priznatim rashodom uz zadržavanje prava na odbitak ulaznog PDV-a

11:00 Primjena novog-dopunjenog Tehničko uputstvo za dostavljanje E-KUF-a i E-KIF-a,  kojim su uvedeni novi tipovi dokumenata i to 06, 07, 08 i 09 

11:15 Demonstracija podnošenja eKUF-a i eKIF-a preko e-Portala UIO

11:30 Pravni aspekti podnošenja PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane  elektronske potvrde, koje je od januara 2024. godine obavezno za sve PDV  obveznike

12:30 Demonstracija podnošenja PDV prijave i njenog potpisivanja kvalifikovanom  elektronskom potvrdom uživo na primjeru, kao i instalacija svih neophodnih  softvera

13:45 Kada možemo očekivati novi Zakon o PDV-u

14:05 Rezultati najavljene kontrolne aktivnosti koja se odnosi na povrat PDV-a

14:20  ZAVRŠNA RIJEČ I ZATVARANJE WEBINARA


Odoo • Text and Image

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM?

 

Praktična demonstracija digitalnog potpisivanja

Samo kod nas prvi saznajte po kom principu će se potpisivati poreske prijave i koji su sve koraci neophodni da bi ovaj proces bio uspješno završen. Direktno od osobe koja je učestovala u stvaranju tehničkog rješenja dobićete odgovore na sva pitanja i praktičnu demonstraciju sa potpunim prikazom koraka.

Izmjena Zakona o PDV-u (najava promjena i efekti)

Dosta se u posljednje vrijeme pričalo o potencijalnim izmjenama Zakona o PDV-u. Šta možemo očekivati da se usvoji i kakvi su efekti usvojenih izmjena koji stupaju na snagu u septembru? Odgovore potražite samo kod nas na našem webinaru.

Uvođenje novih tipova eKUF i eKIF dokumenata

Šta će značiti novi tipovi dokumenata u eKifu i eKufu i kakvi tipovi transakcija treba da se nađu u ovim tipovima. Budite spremni za izmjene u načinu predavanja ovih fajlova.


 

Komunikaciju sa panelistima

Učesnicima će biti omogućena pisana, audio i video komunikacija sa panelistima, koji će biti spremni da daju najbolje odgovore

Pristup bazi znanja

Svi koji se prijave na seminar će dobiti korisničke materijale koji se sastoje od odgovora na sva dospjela pitanja, kao i eventualne prezentacije panelista.

Dodatne sadržaje iz drugih oblasti

Panel će dijelom donijeti i nove informacije o širem spektru aktivnosti unutar sistema indirektnog oporezivanja.

Cijena kotizacije

Broj mjesta je ograničen na 250 po webinaru, zato  rezervišite Vaše mjesto već danas. Cijena kotizacije za ovaj događaj iznos 117,00 KM sa uračunatim PDV-om.


Instrukcije za plaćanje

 

Uplatilac: unesite ime fizičkog ili pravnog lica koje vrši uplatu, poželjno je unijeti i kontakt telefon

Svrha uplate: upišite ime i prezime učesnika i/ili email adresu na koju će dobiti link za pristup webinaru, i napomenu "Webinar kotizacija"

Primalac: B4B, Dositejeva 2, Laktaši

Račun primaoca: 5672532500048660,kod ATOS BANK a.d. Banjaluka

KM: Iznos kotizacije je 117,00 KM sa uračunatim PDV-om

Info: